Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szociális munka (kitérő - kislexikon)

2019.03.19

 

Absztinencia - egyes fizikai tevékenységektől való önkéntes tartózkodás, mint az evés, az alkohol- és drogfogyasztás vagy a szexualitás.

Abúzus - egyén vagy csoport fizikai, lelki, szexuális vagy anyagi megkárosítására irányuló, szándékosan helytelen viselkedésforma. Változatai lehetnek: gyermekbántalmazás, droggal való visszaélés, idősek bántalmazása, házastárs bántalmazása.

Acting out - erőteljes érzelmek kifejezése viselkedéssel, szavak helyett. Ha az egyén belső érzéseire adandó külső válasza nem fedhető fel közvetlenül, a viselkedés gyakran romboló, az alkalmazkodást nem szolgálja.

Addikció - fiziológiás függőség valamely vegyi anyagtól, amely toleranciát és az anyag hiányában elvonási tüneteket okoz. Ilyen függőséget kialakító anyagok közé tartozik az alkohol, a dohány, a különböző narkotikumok, adott esetben a nyugtatók. Ezzel a kifejezéssel kapcsolatban ma a szociális szakemberek inkább az anyagfüggőség kifejezést alkalmazza. 

Affektivitás - egy helyzet érzelmi értékelésének jelölésére használjuk a kifejezést.

Agresszió - más emberekkel való erőszakos kapcsolatfelvétel és kommunikáció jellemezte viselkedés.

Altruizmus - emberbarátság - mások jólétének önzetlen tekintetbe vétele, amely általában pénz, javak, szolgáltatások nyújtására irányuló motivációval társulhat.

Ambivalencia - ellentétes érzelmek (szeretet - gyűlölet) melyek együtt, egy időben lépnek fel az egyénen belül. Extrém formája a határozatlansággal és a valakire vagy valamely gondolatra irányuló érzelmi attitűdök gyors váltakozásával hozható kapcsolatba.

Amfetamin - a szellemi éberséget ideiglenesen fokozó, eufóriát és jóllétérzést okozó, egyben a fáradtságot csökkentő drog. A gyorsító vagy speed néven ismert drog használójában függőség alakulhat ki. Az ismert Extasy nevű drognak is ez a hatóanyaga.

Anómia - normavesztés, a társadalmi és személyes értékek, erkölcsök, normák és viselkedésszabályozó rendszerek megszűnése vagy tartós csökkenése. Felléphet ez az állapot stressznek kitett, gyorsan változó társadalmakban, közösségekben és csoportokban. Ilyen körülmények között az egyének gyakran válnak elidegenedetté, apatikussá és lemondanak korábbi céljaikról.

Antiszociális személyiség - a másokkal való kapcsolatok hibás mintázata, amelyre jellemző, hogy az egyén megbízhatatlan, másoknak kárt okozó cselekedetei fölött képtelen lelkiismeret-furdalást vagy megbánást érezni, gyakran keveredik konfliktusokba más emberekkel és a társadalom intézményeivel. Hajlamos másokat okolni és nem tanulni a hibáiból, frusztrációtűrő képessége alacsony és más olyan viselkedésformákat tanúsít, amelyek a szocializáció zavarára utalnak.

Antiszociális viselkedés - cselekedetek olyan mintája, amely az egyént elszigeteli másoktól vagy az egyén gyakori konfliktusba keveredik másokkal és a társadalom intézményeivel.

Asszimiláció - beolvadás - egy csoport értékeinek, normáinak és viselkedési szabályainak átvétele egy másik csoport által. Sokszor ez a csoport eredeti jellemzőinek feladásával jár.

Azonosulás - identifikáció - az a folyamat, amelynek során az egyén nem mentális képet alakít ki egy számára fontos másik személyről, majd ehhez hasonlóan kezd el gondolkodni és cselekedni. Ez gyakran segíti a beilleszkedést.

Általánosítás - emberekről, dolgokról, eseményekről alkotott elképzelés, vélemény vagy fogalom megalkotásának folyamata, amely azonban csak részleges tapasztalatokra épít. Olyan hárító mechanizmus, amely az egyéni problémák általánossá minősítésével kíván kibújni azok kezelése alól.

Bátorítás - a szociális munkás interjúban a szociális szakember azon pozitív hitének kifejezése, hogy bízik az ügyfélben és az ügyfélnek a helyzet javítására irányuló tevékenységeiben és motivációjában.

Beavatkozás - a szociális munka folyamatában azon eljárások, eszközök alkalmazásának együttese, amelyektől változás várható.

Beilleszkedés - folyamat, melynek során egy egyén vagy csoport a többségi normákat elfogadó magatartást alakít ki.

Bensővé válás - a kulturális normák elsajátításának folyamata. Az egyén számára elsődleges csoport értékeinek, normáinak, attitűdjeinek és társas viselkedésének befogadása.

Borderline - használják e fogalmat olyan személyek jellemzésére, akik a pszichotikus - nem pszichotikus a normális - mentális betegségben a szenvedés határán állnak. A kifejezés nem azonos a személyiségzavarral.

Demencia - aggkori szenilitás

Dependencia - függőség - ha valaki egy dolgot vagy egy másik személyt nem tud huzamosabb ideig nélkülözni.

Depriváció - valamely fizikai, szociális vagy érzelmi szükséglet hiánya vagy nem kellő színvonalú kielégítése.

Deviancia - társadalmi beilleszkedési zavar (TBZ) - egyének, csoportok a többségi normától eltérő viselkedése, amely a többség számára gondot okoz.

Diszkrimináció - megkülönböztetés - tárgyak, személyek, helyzetek és ingerek közötti különbségtétel folyamata. Adott esetben az emberek rasszbeli, nemi, vallási, nemzetiségi jellemzőire vonatkozó előítéletekből kiinduló negatív megkülönböztetése, amelynek következtében az adott személy vagy csoport nem részesülnek/nem megfelelően részesülnek bizonyos javakból, ellátásokból.

Düh - általában normális érzelem, mely akkor lép fel, ha az egyén a fenyegetettségét vagy bántását észleli. Megjelenési formái közé tartozik az ingerültség, a fizikai és verbális támadás. Komolyabb a probléma akkor, ha a düh akkor is fellép, amikor semmiféle közvetlen fenyegetés nincs.

Egy szülös család - olyan családi egység és háztartás, amely a gyermekekből és azok anyjából vagy apjából áll, a másik házasfél nélkül. Ezt a családi egységet nem keverhetjük össze az újraalkotott családdal, melyben a gyermekekhez és az egyik szőlőhöz egy mostohaszülő csatlakozik.

Elfogadás - egy személy emberi lényéből fakadó pozitív értékeinek elismerése, az illő cselekedeteinek szükségszerű helyeslése nélkül. Ezt tartják a szociális munkás segítő kapcsolat egyik alapvető elemének.

Elhárító mechanizmus - az én védelmezi magát - legismertebb mechanizmusok a tagadás, a helyettesítés, a kompenzálás, reakcióképzés stb.

Elkerülés - olyan magatartás, amellyel az emberek a konfliktusok elkerülésére más tevékenységet végeznek.

Előítélet - személyről, csoportról vagy jelenségről alkotott vélemény, amely bizonyítás nélkül alakult ki.

Empátia - beleérző képesség. Az a képesség, hogy megértsük mások érzéseit anélkül, hogy valóban éreznénk azt, amit ők éreznek.

Erőforrás - bármely olyan létező szolgáltatás vagy áru, mely segítségül hívható egy szükséglet kielégítéséhez. A szociális munkások egyik elsődleges készsége az a képesség, hogy tudnak a közösség azon létező erőforrásairól, melyek segíthetnek klienseiknek.

Erőforrás rendszerek - azon anyagi, érzelmi és szellemi szükségletek bio-, pszicho-, szociális és környezeti forrásai, melyek kellenek az egyén túléléséhez, törekvéseinek megvalósításához és életfeladataival való megküzdéshez.

Etnikai csoport - közös nyelvet beszélő, közös szokású, történelmű, kultúrájú, rasszú, vallású vagy származású egyének csoportja.

Érték - egyén, embercsoport vagy kultúrkör által kívánatosnak tartott szokás, cselekvési alapelv.

Fedő probléma - azok a nyilvánvaló tőnetek, kérdések, nehézségek, amelyekről a kliens azt gondolja, abból alakultak ki problémái. A fedőprobléma bemutatója lehet az a személy, aki a segítséget kéri. A szakember feladata az, hogy felismerje ezt a problémafajtát, hogy a mélyebben fekvő problémák felé tudjon fordulni.

Gerontológia - az elöregedés kérdéseit kutató orvosi tudomány

Gyászmunka - a szeretett személy elvesztése miatt érzett bánat és hiány érzelmi feldolgozása

Gyermekjólét - a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító személyi, vagyoni és egyéb jogainak védelmét magába foglaló eszmerendszer.

Harmadlagos prevenció - szociális munkások vagy más szakemberek által tett rehabilitációs erőfeszítések, mellyel az adott problémát már átélt ügyfeleknek segítenek a probléma hatásaiból való felépülésben és a probléma visszatérésének megakadályozásához szükséges "énerő" kifejlesztésében.

Hálózat - emberek, illetve szervezetek formális vagy informális láncolata, melyek forrásokat, készségeket, tudást és kapcsolatokat osztanak meg egymással.

Hálózatépítés - szociális szakemberek erőfeszítései, melyek erősítik és fejlesztik azt a szociális láncolatot, mely az ügyfél és a számára releváns emberek (családtagok, barátok, szomszédok stb.)között fennáll.

Hospitalizáció - kórházi vagy egyéb bentlakásos intézményhez való túlzott mértékű alkalmazkodás, amikor az intézmény kívüli élethez időlegesen vagy véglegesen nem tud alkalmazkodni az egyén.

Humán szolgáltatások - azon foglalkozások összessége, amelyekkel különböző szakemberek más emberek gondjainak, problémáinak megoldásában segítenek. A szociális munka is humán szolgáltatásnak számít.

Indirekt kérdés - közvetett kérdés - a kérdésfeltevés azon módja, amely segíti a klienst abban, hogy kevésbé érezze magát nyomás alatt, egyben megengedi neki, hogy ne válaszoljon, ha nem kíván, illetve rugalmas legyen a válaszadásban.

Individualizáció - egyéniesítés - a szociális munka és más segítő foglalkozásokban az az etikai érték, mely az egyén vagy csoport egyediségét hangsúlyozza nem pedig valamely társadalmi osztály képviselőjének tekinti őt.

Intellektualizálás - elhárító mechanizmus, amelyben az egyén elfojtja érzéseit és a problémát vagy konfliktust a lehető legtárgyilagosabban elemez, de általában stilizált és túlracionalizált formában.

Kliens - egyén, csoport, család, közösség, mely a szociális szakember segítségét igényli és azt meg is kapja.

Kliensrendszer - a szociális szakember ügyfelét érintő problémában jelentős szereppel bíró személyek együttese.

Kognitív disszonancia - két ellentétes viselkedés, gondolat vagy vélekedés esetében kellemetlen feszültséget élnek át az emberek, amelynek csökkentésére mindent megtesznek.

Kompetencia - határ betartása - egy állás vagy más kötelezettség kívánalmainak való megfelelés képessége. A szociális munkában a kompetencia - határ felöleli az összes releváns oktatási és gyakorlati követelmény birtoklását.

Lélek - érzékelés, észlelés, akarat, gondolkodás, érzelem összefüggő egésze.

Megvonás - elvonási tünetek - egy olyan személy testi és érzelmi reakciói, aki abbahagyta bizonyos drogok vagy alkohol fogyasztását, melyre már korábban rászokott, hozzászokott. Az egyén olyan reakciókat élhet át ekkor, mint remegés, fájdalmak, görcsök, félelmek, pánikrohamok, szorongás, hangulatingadozások stb. Ezek az esetek többségében csak orvosi kezeléssel csökkenthetők.

Melankólia - búskomorság, amelyet súlyos formájában depresszió is kísérhet.

Mentálhigiénia - a lelki egészség tudománya. Az egyén harmonikus lelkiállapota, amikor az érzelmi jóllét, konfliktusmentesség, a racionális döntések meghozatalának és kiegyensúlyozott végrehajtásának képessége, a külső stressz - hatások, illetve belső feszültségek kezelni tudása jellemzi az egyént.

Mizantróp - embergyűlölő

Morál/erkölcs - elfogadott, hagyományos társadalmi szokások, normák. Értékek kötődnek hozzájuk.

Motiváció - azon fizikai késztetések, vágyak és értékek csoportja, melyek meghatározott cél elérése érdekében merülnek fel és irányítják a magatartást.

Nárcizmus - az önszeretet és önmagával való foglakozás túlzásba vitele, az egocentrizmus extrém formája.

Negatív indulatáttétel - olyan indulatáttétel, mely ellenségesség, bizalomhiány és rosszakarat érzésének kifejezését eredményezi a kliens, ügyfél vagy más személyek felé.

Nem szakember (laikus) - olyan személy, aki nem tanulta az adott szakmát. Általában ezt a szót a támogató személyzetre, az önkéntesekre szokták alkalmazni, akik a szolgáltató szervezetekben szakmabeliekkel együtt dolgoznak. A kifejezés nem egyenlő a szakszerűtlennel, szakmaiatlansággal.

Neurózis - egy csoport mentális rendellenességre utaló szó, melynek jellemzői a hosszantartó és zavaró szorongásos tünetek ( idegesség, irritáltság), szomatikus panaszok. A szorongást a belső konfliktusokkal való megküzdés módjának tartják.

Névtelen Alkoholisták - önkéntes önsegítő szervezet, mely alkoholfogyasztással kapcsolatos problémákkal küzdő embereket tömörít magába.

Nonverbális kommunikáció - gesztusokkal, arckifejezésekkel, testtartással és hangszínnel. valamint hangokkal történő, egyének közötti információcsere. 

Norma - viselkedési szabályok, amelyek formálisak vagy informálisak, illetve elvárások, amelyeket egy adott kultúra, szervezet vagy maga a társadalom elfogad.

Normális - a megszokottól, az elvárttól jelentősen el nem térő, kulturálisan meghatározott magatartás vagy más jelenség.

Nyitott csoport - a szociális csoportmunkában használatos olyan csoportfajta, mely megengedi, hogy új tagokat fogadjanak be a kivált régi tagok helyettesítésére.

Önértékelés - az egyén érzése saját személyes értékességéről, mely inkább a belső gondolatokból és értékekből, mint a másoktól kapott dicséretből és elismerésből származik.

Önfeltárás - a szociális munkás interjúkban az a mozzanat, amikor a szociális munkás saját magáról ad ki személyes információkat a kliensnek, illetve amikor a saját értékeiről és viselkedésformáiról beszél. Szakmailag nincs alátámasztva, hogy mennyire jó megoldás ennyire feltárulkozni, azonban bizonyos korlátok között hasznos lehet.

Öngyilkossági képzetek (szuicid képzetek) - az öngyilkosságról való komoly elmélkedés, vagy olyan gondolkodási minták, amelyek öngyilkossághoz vezethetnek.

Önkéntes - olyan személy, aki saját szabad akaratából ajánlja fel segítségét, ezért általában nem kap pénzbeli ellentételezést. Az önkéntesek munkáját professzionális szakemberek kísérik figyelemmel egy intézmény szervezetén belül.

Önkontroll - az egyén képessége arra, hogy viselkedéseit a megfelelő környezeti körülmények közé szorítsa.

Önmeghatározás - a szociális munka egyik etikai alapelve. mely elismeri a kliens jogát és szükségletét arra, hogy szabadon hozhassa meg a saját választásait és döntéseit. Ennek megfelelően a szociális szakembernek segítenie kell a kliensét abban, hogy az megismerje az erőforrásokat és választási lehetőségeket, és bármely ezen lehetőség választásának következményeit. Beletartozik továbbá, hogy a segítik a klienst, döntése végrehajtásában.

Passzivitás - olyan magatartásminta, amelyben az egyén ritkán kezdeményez cselekvéseket, de önmagát alávetően reagál a környezeti erőkre.

Prevenció (megelőzés) - szociális munkások és mások által lett lépések, amelyek minimalizálják, illetve kiküszöbölik azokat a társadalmi, pszichológiai és egyéb feltételeket, amelyekről tudják, hogy fizikai és érzelmi betegségeket, néha társadalmi - gazdasági problémákat okoznak, vagy hozzájárulnak azok felléptéhez. Ide tartozik azon társadalmi feltételrendszer létrehozása is, mely lehetővé teszi az egyének, családok és közösségek számára a változtatás lehetőségét.

Professzionalizmus - annak mértéke, hogy az egyén mennyire birtokolja és hasznosítja egy szakma tudásanyagát, készségeit és képzettséget, illetve mennyire ragaszkodik annak értékeihez és erkölcsi normáihoz a kliens kiszolgálása közben.

Projekció - elhárító mechanizmus, amellyel az egyén saját személyiségének elfogadhatatlan aspektusait utasítja vissza, vagy egy másik személynek (az államnak, az iskolának, szülőnek) tulajdonítja.

Projektív identifikáció - az a folyamat, melynek során az egyén családjának, csoportjának vagy szervezetének egy másik tagjára vetít ki valamit, ezt követően arra készteti azt az egyént, hogy a kivetített jellemzőnek megfelelően viselkedjen.

Pubertás - a biológiai fejlődés azon szakasza, amelyben a férfi és a női reprodukciós képesség kialakul.

Pubertáskori rítusok - olyan formális vagy informális, társadalmilag intézményesült magatartásformák, melyeket a fiatalokra alkalmaznak, illetve tőlük megkövetelnek, újonnan kialakult biológiai reproduktív képességeik jelölésére. Egyes kultúrákban ezek a viselkedésformák ceremoniálisak ( megkívánják a fiataltól, hogy felnőtt ruhákat kezdjen el viselni stb.). Sokféle rituálé létezik manapság is, de ezek informálisak és szubkulturális csoportonként változnak (smink viselése, dohányzás, ivás, vezetés, szexuális kapcsolat folytatása stb.).

Rassz - antropológiai terminus, közös genetikai származású emberi lények biológiai csoportjának jelölésére. A közös eredet közös testi jellegzetességeket produkál. Tiszta rassz nem létezik az emberiség közös genetikai anyaga miatt.

Rasszizmus - emberekről való sztereotípiák, illetve általánosítások alkotása a rasszjegyeik alapján, mely sztereotípiák általában negatívak. A kisebbségi csoportok tagjai elleni diszkrimináció az alapja a rasszizmusnak.

Regresszió - olyan magatartásformák és gondolati mintázatok, melyek egy korábbi vagy primitívebb fejlődési szinthez való visszatérésre utalnak. Gyakran figyelhető meg olyan személyeknél, akik súlyos stressznek, traumának vagy megoldhatatlan konfliktusoknak vannak kitéve. Valaki szorongást okozó konfliktusait úgy csökkenti, hogy fejlődésének korábbi szintjére lép vissza és problémáit megkísérli akár gyermekes eszközökkel is megoldani.

Rehabilitáció - az egészséges és hasznos képességi szint vagy a lehető legkielégítőbb állapot helyreállítása. A szociális munkások általában az olyan embereknek nyújtott segítséggel kapcsolatosan használják ezt a kifejezést, akik valamilyen sérülés, betegség okozta károsodásban szenvednek. Maga a segítő folyamat történhet kórházakban, szociális intézményeknél, szervezeteknél, iskolákban, akár börtönökben is.

Represszió (elfojtás) - az egyén a tudatából bizonyos elfogadhatatlan vagy erős szorongást okozó emlékeket, képzeteket, vágyakat tudattalanul kiszorít. Ezáltal ezeket a képzeteket a tudattalan tartalmazza, így azok nem hívhatók elő közvetlenül. Álcázottan azonban előtörhetnek.

Résztvevő irányítás - döntéshozó stratégia, amelyet szociális intézmények irányítói használnak, és amely magába foglalja az összes olyan egyént, akit érinteni fog a kívánt szervezeti változtatás.

Sokproblémás család - olyan rokoni csoport, amelynek tagjait szociális munkások látogatnak és egyidejűleg különböző társadalmi, gazdasági és személyiségi problémájuk kezelésében segítenek. A család sokproblémásnak tekintése képessé teszi a szociális munkást arra, hogy több technikát is alkalmazzon ahelyett, hogy egy problémát céloz meg.

Stressz - bármely olyan behatás, mely zavarja a szervezet normális működését és belső feszültséget okoz. Olyan környezeti követelményekre vagy belső konfliktusokra utal, melyek szorongást okoznak. Az emberek általában arra törekszenek, hogy megszabaduljanak ezen hatások forrásaitól, olyan eszközök segítségével, mint az elhárító mechanizmusok, bizonyos helyzetek elkerülése, rituálék stb.

Szegregáció - egy csoport elkülönítése (szeparációja) vagy elszigetelődése (izolációja) társadalmi szankciók, törvények, a társak nyomása vagy személyes preferenciák által. A szegregáció lehet önkéntes, amikor az emberek a magukhoz hasonlóikkal akarnak együtt lenni, illetve lehet kikényszerített szeparáció, amikor a domináns csoport által hozott jogi, politikai vagy normatív kívánalmakat kényszerítenek egy kevesebb hatalommal bíró csoport tagjaira.

Személyes szociális szolgáltatások - azok a szociális szolgáltatások, amelyek alapvető célja az emberek, illetve az emberek és környezetük közötti kapcsolatok erősítése és a szociális kiteljesedés lehetőségének biztosítása. Ebbe a körbe tartozik a tanácsadás, a kölcsönös segítséget nyújtó önsegítő csoportok kifejlesztése, a családtervezés, valamint az időseknek és a gyermekeknek nyújtott szolgáltatások.

Szeparáció - egy kötelék vagy kapcsolat megszakítása.

Szerepjáték - olyan magatartásformák elpróbálása, melyek egy későbbi helyzetben hasznosak lesznek valamely elvárás beteljesítéséhez vagy cél eléréséhez, valamint a múlt újra átélése úgy, hogy a személy egy másik személynek a helyzetébe képzeli bele magát (szülő, testvér stb.). Olyan technika ez, mely az én tudatossági szintjének fokozását és mások megértését segíti elő.

Szerződés - írásbeli vagy szóbeli, esetleg hallgatólagos megállapodás a szociális munkás és a kliens között arról, hogy a beavatkozási folyamat során milyen célokat akarnak elérni, milyen módszerekkel, milyen időtartam alatt és milyen kölcsönös - mindkét fél számára betartható - kötelezettségeket vállalnak ehhez.

Szezonális affektív zavar - a depressziósok tünetével jellemezhető hangulatzavar, mely egyes személyeket az év hidegebb, sötétebb hónapjaiban támad meg.

Szindróma - viselkedésmintázatok, személyiségjegyek vagy testi tünetek csoportosulása, melyek együttesen előfordulva meghatározott betegséget vagy állapotot képeznek.

Szocializáció - az a folyamat, melynek során a kultúra szerepei, értékei, készségei, tudása és normái közvetítődnek az egyéni tagok felé.

Szociális háló - az az elképzelés, hogy egyes szociális programokat a gazdasági megszorítások miatt megszüntetnek, utolsó maradékként maradnak még juttatások és programok arra az esetre, ha egyének vagy családok nem képesek saját maguk megtalálni a szükséges szolgáltatásokat.

Szociális készség - a másokhoz való viszonyulás és a másokkal való együttműködés képessége, meghatározott társadalmi célok elérése érdekében (pl. érthető beszéd, olvasható írás, a másokkal való együttérzés és mások befolyásolása stb.).

Szociális térkép - Földrajzilag körülhatárolt lakóterületen fellelhető szociális problémák térbeli elhelyezkedés szerinti megjelenítése.

Szociogram - csoportmunkát végző szociális munkások és más szakemberek által használt diagram vagy grafikus megjelenítés, melyről leolvasható, hogy a csoportok tagjai hogyan éreznek egymás iránt és hogyan szövetkeznek a csoport vagy szervezet egyes tagjaival más tagok ellen.

Szociometria - a szociogram készítésére használt eljárás.

Szolgáltatások hozzáférhetősége - a szükségben szenvedő egyének viszonylagos lehetősége arra, hogy hozzájussanak a megfelelő szolgáltatásokhoz.

Szolgáltató - az ún. harmadik fél által történő kifizetést nyújtó szervezetek (pl. egészségbiztosítás stb.) által azokra a szakemberekre és intézményekre használt kifejezés, amelyek kiszolgálják az ügyfelet, és amelyek felé a kifizetést teljesíteni kell.

Szorongás - nyugtalanság, feszültség, elkerülhetetlen veszély érzése. Amennyiben úgy lép fel az érzés az egyénben, hogy a környezetben semmiféle meghatározott ok nem lelhető fel, szabadon lebegő szorongásnak nevezzük. Ha mindez gyakran bekövetkezik és ez akadályozza a hatékony életvitelt vagy más módon rosszul szolgálja az alkalmazkodást, akkor szorongásos zavarról beszélhetünk.

Szorongásos zavar - ismeretlen vagy felismerhetetlen veszély- vagy konfliktusforrás észleléséből származó feszültség, aggódás, félelem, nyugtalanság krónikus vagy vissza - visszatérő állapota.

Sztereotípiák - előre kigondolt és viszonylag merev elképzelések egy személyről, csoportról vagy társadalmi státuszról. Ezek az elképzelések általában felszínes jellegzetességeken vagy a csoport egyes tagjainál megfigyelt vonások túláltalánosításán alapulnak.

Szuicidum (öngyilkosság) - szándékos öngyilkosság.

Szükséglet (igény) - fizikai, pszichológiai, gazdasági és társadalmi követelmények a túléléshez, a jóléthez és az önbeteljesítéshez.

T-csoport - tréning csoport, melyet egy szervezetben együtt dolgozó emberek alkotnak. Kommunikációt, én-fejlődést, kooperatív problémamegoldást hangsúlyozza. Adott esetben erősen strukturáltak, más esetben pedig éppen ellenkezőleg, kifejezetten strukturálatlanok, hogy ezzel is arra ösztönözzék a tagokat, hogy saját tapasztalataikból tanulják meg, hogyan legyenek hatékonyabbak a személyközi kapcsolataikban.

Támogató rendszer - emberek, erőforrások és szervezetek egymással kölcsönös kapcsolatban álló csoportja, mely az egyéneknek érzelmi, információs, anyagi és indulati támogatást nyújt. A támogató rendszer tagjai közé tartozhatnak az egyén legközelebbi barátai, családtagjai, a kortárscsoport kulcsszerepet játszó tagjai, munkatársak és intézmények, akikre/amelyekre szükség esetén számítani lehet. A kis létszám, egymással rendszeres közvetlen kapcsolatban lévő egyénekből álló támogató rendszereket támogató csoportoknak nevezzük.

Társadalmi egyenlőtlenség - az az állapot, amikor a társadalom egyes tagjai kevesebb lehetőséget, juttatást, előnyt, igazságot és hatalmat kapnak, mint mások.

Társadalmi érték - egy termék vagy szolgáltatás relatív értéke a társadalom számára. A kifejezést arra használjuk, hogy különbséget tegyenek egyes tárgyak forintértéke között, mely objektíven mérhető és más olyan tárgyak értéke között, melyek a társadalom javára szolgálnak, de értékük forintban nem fejezhető ki.

Társadalmi gerontológia - az öregedés társadalmi és pszichológiai aspektusaival foglalkozó tudomány.

Társadalmi hasznosság - Koncepció a szociális szolgáltatásokról és igénybevevőikről. A szociális szolgáltatásokat a normális szükségletrendszer részének tekintik, melyeket a legtöbb ember az élete során valamikor igénybe vesz.

Társadalmi kontroll - a társadalomnak vagy egyes tagjainak egy szilárd társadalmi rend fenntartására és a társadalmi változás folyamatának irányítására tett szervezett erőfeszítései, valamint az emberek korlátozására tett olyan erőfeszítések, melyek megkívánják tőlük, hogy betartsák az elfogadott normákat, törvényeket.

Társadalmi rétegződés - a társadalom osztályokra tagozódása (pl. felső osztály, középosztály, alsó osztály stb.) olyan kritériumok szerint, mint a gazdasági szint, végzettségi szint vagy kulturális értékorientációk.

Társadalmi távolságtartás - az emberek közötti izoláció, zárkózottság és intimitás azon viszonylagos mértéke, mely a társadalmon vagy a társadalom egy részén (pl. családon, szakemberek egy csoportján stb.) belül fellép vagy megengedett.

Társadalmi változás - egy társadalom törvényeiben, normáiban, értékeiben és intézményi berendezkedésében az idő előrehaladtával bekövetkező változások.

Terápia - olyan szisztematikus eljárás és tevékenység, amelynek célja valamilyen betegség, sérülés vagy probléma orvoslása.

Tervezés - az a folyamat, amelynek során meghatározzák a jövőbeli célokat, értékelik az elérésükhöz szükséges eszközöket és körültekintően megválasztják a megfelelő cselekvési irányokat.

Titoktartási kötelezettség - azaz alapelv egy kliens és a szakember között, mely szerint a kliens által feltárt információkat annak kifejezett engedélye nélkül nem lehet mások tudomására hozni. Ez mindaddig betartható, amíg a szakember tudomására jutott információ közveszélyt nem rejt magában vagy közjót nem fenyeget.

Tolerancia - a másság elfogadása. Általánosságban azon magatartásformát jelenti, mellyel az egyén vagy közösség a saját normáitól eltérő viselkedésre reagál.

Trauma - a testet vagy a lelket ért sérülés, melyet valamilyen sokk, erőszak vagy váratlan helyzet idézett elő. A pszichés trauma tünetei közé tartozik az érzésekre való képtelenség, a visszahúzódás, a tehetetlenségérzés, a depresszió, a szorongás, illetve a félelem.

Túlélő szindróma - azok a magatartásminták, vonások, melyek fenyegető, életveszélyes helyzeteket vagy traumát átélt embereknél fordulnak elő. Ezen személyeknél gyakran tapasztalható hosszantartó - periodikus - szorongás, bűntudat, düh és félelem, különösen olyan helyzetekben, amelyek hasonlónak tűnnek a traumatikus eseményhez.

Túlféltés - egyes szülők vagy szülőpótlók tendenciája arra, hogy túlzott mértékben óvják gyermeküket az általuk potenciális pszichés vagy testi veszélyt hordozó helyzetek elkerülése által, továbbá ez a jelenség előfordulhat házastársak vagy egyéb családtagok között is. Következménye, hogy a gyermekek gyakran nem tanulnak meg kellőképpen függetlennek lenni.

Ügyfél/kliens - egyén, csoport, család, közösség, amely a szociális munkás segítséget igényli és azt meg is kapja.

Ügyfél (kliens dokumentáció) - a szociális munkában használatos dokumentum, amely tartalmazza a kliensekre vonatkozó összes szükséges adatot, folyamatleírást, a beavatkozási terveket, szakvéleményt stb. A dokumentum tartalmát, mélységét a részterület, az adott intézmény, illetve szervezet helyi sajátosságai határozzák meg, megnevezése is változó. A dokumentum kezelésére az adatvédelmi törvény szabályai az irányadók.

Ügyfél (kliens) rendszer - a szociális munkás kliensét érintő problémákban jelentős szereppel bíró személyek együttese.

Veszélyeztetett gyermek - olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapotba került kiskorú, akinek e hatások miatt testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése gátolt vagy akadályozott.

Viselkedés - az egyén reakcióinak és válaszainak összessége - beleértve a megfigyelhető tevékenységet, a fantáziákat és az érzelmeket is.

Visszacsatolás - a viselkedésváltozás egyik eszköze, amikor valamely magatartás következményeit sikerül visszajelezni és tudatosítani a kliensekben.

Visszahúzódás - az egyén testi vagy lelki visszavonulása az általa zavarónak talált emberektől vagy körülményektől.

Zárt csoport - A szociális csoportmunkában alkalmazott kifejezés olyan csoportok számára, melyek fennállásuk ideje alatt nem engednek be új tagot. Gyakran előfordul, hogy egy nyitott csoportot néhány ülés után a csoporttagok zárttá nyilvánítanak.              

       

  

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.